відсоткова ставка


відсоткова ставка
сума, виражена у відсотках на рік, які позичальник сплачує кредиторові в обмін на використання грошей, узятих у позичку.

1.Фондовий ринок. Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. (спец. «Фінанси» і «Банківська справа») — К.: КНЕУ 2. Фондовий ринок: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. (спец.. . 2001.